Start | Super Packer | Atari Graphics Studio | Graph2Font | Mads | MadPascal | YouTube http://madteam.atari8.info  
MEMBERS
PRODUCTIONS
S C E N E
G A M E S
T O O L S
V B X E
GRAPHICS
WORK IN PROGRESS
Bubble Shooter
HARDWARE
Snes2Joy / Pad4Aatari / TOM rev2
Sio2SD / Pajero
Sio2SD / Rocky
Stereo / Pajero
GTIA / Psychol
ANTIC + VBXE test
ARTICLES / MAGAZINES
DEMO EFFECTS
LINKS
   

PSYCHOL GTIA UPGRADE (PROJEKT ANULOWANY)

Modyfikacja opracowana przez Psychola wprowadza nowy tryb pracy GTIA, który można wł±czyć/wył±czyć programowo. GTIA w tym trybie dokonuje ze stał± częstotliwo¶ci± zapisu warto¶ci pod wskazanym rejestrem $D0XX, w stylu:

LDA #$XX
STA $D0XX

Strona $D0XX z rejestrami GTIA w tym trybie pracy jest tylko do zapisu, nie można z niej nic odczytywać (odczyt możliwy jest po przeł±czeniu na tryb standardowy, np. na przerwaniu VBL). W zależno¶ci od użytego trybu graficznego zmiany kolorów widoczne s± na szeroko¶ci połowy znaku (np. tryb 8,15OS) lub całej szeroko¶ci znaku (np. tryb 9OS). Zapisywana warto¶ć jak i młodszy bajt adresu rejestru $D0XX przechowywana jest w dodatkowej pamięci (128KB) do której dostęp z poziomu CPU zalecany jest po zakończeniu tworzenia obrazu. Obraz zawsze tworzony jest na całej szeroko¶ci (256 wpisów) i wysoko¶ci (256 linii) obrazu (GTIA w tym trybie nie obci±ża głównego CPU). Możliwy jest scroll poziomy każdej z linii, jak i scroll pionowy ale już całego obrazu. Na zał±czonych zrzutach ekranów widać jak zmieniana jest zawarto¶ć rejestru $D01A na całej wysoko¶ci obrazu (jako¶ć obrazu nie jest najlepsza, winna jest karta graficzna i kabelki poł±czeniowe). Oczywi¶cie nie musimy dokonywać za pomoc± tego trybu wpisów tylko do rejestrów kolorów, możemy dokonywać wpisów do pozostałych rejestrów strony $D0XX np. pamięci duchów GRAFP0..3 co spowoduje ich rozmnożenie w linii (GTIA nie ma dostępu do całej pamięci XE/XL). Do czego może przydać się taki tryb pracy GTIA? Do stworzenia mapy zmian kolorów dzięki której można wy¶wietlić obrazek bez interlacu w pełnej palecie kolorów XE/XL, do rozmnożenia duchów w linii, do zmiany trybu graficznego w linii.

Aktualnie z powodu braku kontaktu z Psycholem projekt został anulowany albo zawieszony na czas nieokre¶lony. Je¶li zależy Wam na dopalaczu GTIA i to znacznie przewyższaj±cym możliwo¶ciami rozwi±zanie Psychola zajrzyjcie tutaj http://vbxe.atari8.info/, a tutaj dyskusja na ten temat i naj¶wieższe informacje dotycz±ce nowszej wersji 1.1 http://atariarea.krap.pl/forum/viewtopic.php?id=3933. Koszt VBXE niew±tpliwie jest wyższy blisko 3 krotnie od rozwi±zania Psychola, jednak ten projekt ma największ± szanse zakończenia aniżeli jakiekolwiek dot±d projekty rozszerzaj±ce możliwo¶ci graficzne Atari XE/XL.Najstarsze 3 bity zapisywanego młodszego bajtu adresu rejestru wpływaj± na szeroko¶ć widzianych zmian, można osobno ustawić ich szeroko¶ć i wysoko¶ć.

bit 0-4: $00..$1F - rejestr GTIA

bit 5: 0 - zmiany szeroko¶ci znaku
    1 - zmiany szeroko¶ci połowy znaku

bit 6-7: 00 - zmiany 8 liniowe
     01 - zmiany 4 liniowe
     10 - zmiany 2 liniowe
     11 - zmiany 1 liniowe   
   
 

madteam.atari8.info © MadTeam, hosted: www.atari8.info