Lekcja assemblera

Charlie

Na początek parę słów tytułem wstępu. Pierwsza lekcja ukazała się podobno w pierwszym numerze Syzygy.

Nie uważam się za jakiś autorytet w tej dziedzinie jednak zostałem poproszony przez redakcję o poprowadzenie tej rubryki.

Mam nadzieję, że komuś się to moje kwaszenie przyda. Wszelkie źródłówki będą napisane w formacie Quick Assemblera i dołączone do zina w postaci plików z rozszerzeniem "ASM".

Rubrykę tę powinny czytać osoby mające już jakieś pojęcie o assemblerze, dla początkujących może to być zupełna abstrakcja.

- INTEGER -

Istnieje wiele sposobów reprezentacji liczb we wnętrzu komputera. Chciałbym jednak zająć się bliżej bardzo popularnym formatem zapisu dwubajtowych liczb całkowitych o nazwie integer. Jeżeli ktoś zajmował się programowaniem na PC, na pewno musiał się z nim zetknąć. Występuje on zarówno we wszelkich kompilatorach języka Pascal, C, a także w assemblerze.

Jak już wspomniałem, liczba w formacie integer reprezentowana jest przez 16 bitów, z czego najstarszy określa znak (ustawiony oznacza liczbę ujemną). Tak więc w tej postaci możemy zapisać liczbę całkowitą z przedziału domkniętego <-32768; +32767>.

Postarajmy się teraz zaimplementować operacje arytmetyczne dla formatu int.:

1. Dodawanie i odejmowanie.

Z tym nie ma żadnego problemu. Trzeba tylko pamiętać o znaczniku C procesora.

  c := a + b

iadd  clc
    lda   inta
    adc   intb
    sta   intc
    lda   inta+1
    adc   intb+1
    sta   intc+1
    rts
  c := a - b

isub  sec
    lda   inta
    sbc   intb
    sta   intc
    lda   inta+1
    sbc   intb+1
    sta   intc+1
    rts

Uwidacznia się tu wielka zaleta takiego zapisu liczb całkowitych. Gdybyśmy znak zapisali w osobnym bajcie, wówczas musielibyśmy rozpatrywać możliwe przypadki: czy która z liczb jest ujemna, która jest większa itd. W oparciu o odejmowanie możemy zapisać procedurę negacji liczby. W końcu jest to odjęcie jej od zera. Poprzez negację rozumiem tu zmianę znaku liczby...

  c := -c

ineg  sec       ; -c := 0 - c
    lda   #0
    sbc   intc
    sta   intc
    lda   #0
    sbc   intc+1
    sta   intc+1
    rts

Jeżeli mamy procedurę negującą, możemy zapisać wartość bezwzględną:

  c := abs( c )

iabs  lda   intc+1 ; jeśli ujemna,
    bmi   ineg  ; to zmień znak
    rts

W prosty sposób można również zapisać funkcję signum, zwracając w akumulatorze znak liczby. Jest ona zupełnie zbyteczna, ale dla zasady należy ją zapisać:

  Acc := sgn( c )

isgn  lda   intc+1
    bpl   isg1
    lda   #256-1 ; liczba ujemna
    rts

isg1  beq   isg2
isg3  lda   #1   ;liczba dodatnia
    rts
isg2  lda   intc
    bne   isg3
    rts       ; zero

Funkcja ta przyjmuje trzy wartości:

-1 - oznacza liczbę ujemną,

0 - oznacza zero,

1 - oznacza liczbę dodatnią.

Procedury te są bardzo proste, dlatego jeżeli zależy nam na prędkości, operacje należy umieścić bezpośredni w programie. Przykłady te ilustrują tylko, jak te procedury powinny wyglądać...

Warto podkreślić, że nie zmieniają one zawartości rejestrów int i intb...

2. Mnożenie i dzielenie.

Tutaj zaczynają się problemy. Można te operacje zaimplementować na wiele sposobów, ale należy pamiętać o następujących rzeczach:

 • należy ustalić znak wyniku,
 • w przypadku mnożenia należy sprawdzić, czy jeden z czynników nie jest zerem, wówczas wynik również jest zerowy;
 • podobnie w przypadku dzielenia, jednak jeśli dzielnik jest równy zero, wówczas występuje błąd ("Cholero nie dziel przez zero").

Na początek proponuję napisać procedurę, która zadba o znak wynik i sprawdzi czy która z liczb jest równa zero. Aby uzyskać znak wyniku, wystarczy zEORować znaki czynników.

isig  lda   #0
    sta   intc  ; wyzerowanie
    sta   intc+1 ; wyniku
    lda   inta
    ora   inta+1 ; czy a = 0?
    bne   sg0
    sta   intb  ; 0 mod b = 0!
    sta   intb+1
sg1   pla       ; wynik zerowy,
    pla       ; wyjdź
    rts
sg0   lda   intb
    ora   intb+1 ; czy b = 0?
    beq   sg1
    lda   inta+1
    eor   intb+1
    sta   ints  ; znak wyniku
    lda   inta+1 ; a := abs( a )
    bpl   sg2
    sec
    lda   #0
    sbc   inta
    sta   inta
    lda   #0
    sbc   inta+1
    sta   inta+1
sg2   lda   intb+1 ; b := abs( b )
    bpl   sg3
    sec
    lda   #0
    sbc   intb
    sta   intb
    lda   #0
    sbc   intb+1
    sta   intb+1
sg3   rts       ; wyjście do nadrzędnej ;procedury...

Należy się tutaj parę wyjaśnień. Dla uproszczenia przyjmijmy, że dowolna liczba podzielona przez zero, daje w rezultacie zero. Jest to sprzeczne, ale człowiek myślący, przez zero i tak dzielił nie będzie. To uproszczenie pozwoli na to, że procedury tej będziemy mogli używać zarówno podczas mnożenia, ja i dzielenia. Jeśli któraś z liczb jest równa zero, wówczas procedura powraca do programu głównego z wyzerowanym wynikiem. Ponadto dba ona o znak wyniku, zapamiętując go w bajcie ints, następnie oblicza wartości bezwzględne z licz a i b, gdyż jest to konieczne, aby procedury mnożenia i dzielenia działały poprawnie.

Teraz możemy zająć się implementacją mnożenia i dzielenia. Przykładowy algorytm mnożenia mógłby wyglądać następująco:

c := 0 (wyzerowanie wyniku)

sprawdź czy a lub b = 0, jeśli tak, to skocz do punktu 10.

zapamiętaj znak wyniku,

a := abs(a), b := abs(b),

c := c + a,

b := b - 1,

jeśli b > 0 skocz do punktu 5.

jeśli znak wyniku jest dodatni, skocz do punktu 10.

c := -c (zanegowanie wyniku),

powróć do programu głównego.

Implementacja tego w assemblerze byłaby bardzo prosta, tym bardziej, że punkty 1-4 odwala już nasza procedura isig. Jednak algorytm ten jest zbyt wolny... Nie zawsze prosty, znaczy szybki. Należy poszukać bardziej efektywnej metody.

Zapewne każdy kto chodził do podstawówki pamięta właściwości mnożenia dwóch liczb. Jest przemienne, a poza tym każdy czynnik można rozłożyć na elementarne składniki, np.

37 * 47 = 37 * ( 40 + 7 ) = 37 * 40 + 37 * 7

A gdyby ten drugi czynnik rozkładać na kolejne potęgi dwójki?

47 = 25 + 23 + 22 + 21 + 20

Mnożenie przez potęgi dwójki można naturalnie zastąpić przesuwaniem bitów. Nasza procedura mnożenia może teraz wyglądać następująco:

  c := a * b

imul  jsr   isig  ; zadbaj o znak
    ldx   #0   ; wyniku
    ldy   #0
_ml1  lsr   intb+1 ; przesuwanie
    ror   intb  ; bitó w prawo
    bcc   _ml2  ; czy pomnożyć
    txa       ; przez 2n?
    clc
    adc   inta  ; dodanie do
    tax       ; wyniku
    tya
    adc   inta+1
    tay
_ml2  lda   intb  ; czy jeszcze
    ora   intb+1 ; trzeba coś
    beq   _ml3  ; dodać?
    asl   inta  ; a := a * 2
    rol   inta+1
    jmp   _ml1
_ml3  stx   intc  ; zapamiętaj
    sty   intc+1 ; wynik
    lda   ints  ; jeśli znak "-"
    bmi   ineg  ; to wynik musi
    rts       ; być ujemny!

Teraz nasza procedura jest już całkiem szybka. Jednak należy się parę wyjaśnień.

Liczbę b przesuwamy w prawo. Jest to równoznaczne z dzieleniem przez 2, zaś resztę z tego dzielenia (0 lub 1) znajdziemy w znaczniku C procesora.

A po co to w ogóle robimy? Ano po to, żeby zbadać, czy w zapisie dwójkowym bit o danym numerze jest zapalony.

Równorzędnie z dzieleniem b, mnożymy a przez 2. Jeśli n-ty bit liczby b jest zapalony, wówczas do wyniku dodajemy liczbę a pomnożoną przez 2n, np.

10 * 6 = 10 * ( 0 * 20 + 1 * 21 + 1 * 22) = 10 * 21 + 10 * 22 = 60

Czas zająć się dzieleniem całkowitym. Nie ma ono takich samych właściwości jak mnożenie, więc jego implementacja oparta na przesuwaniu bitów nie jest taka prosta.

Poza tym dzielenie jest znacznie mniej razy używane, więc nie musimy się troszczyć w jego przypadku o prędkość.

Wystarczy, żeby "chodziło i można było obliczyć również resztę z dzielenia.

Przykładowy algorytm:

c := 0 (wyzerowanie wyniku)

sprawdź czy a lub b = 0, jeśli tak, to skocz do punktu 11.

zapamiętaj znak wyniku,

a := abs(a), b := abs(b),

a := a - b,

jeśli a < 0 skocz do punktu 9.

c := c + 1,

skocz do punktu 5.

jeśli znak wyniku jest dodatni, skocz do punktu 11.

c := -c (zanegowanie wyniku),

powróć do programu głównego.

Przypominam, iż w celu uproszczenia nie uwzględniamy błędu dzielenia przez 0. Darujmy sobie idiotoodporność...

A oto implementacja w assemblerze:

  c := a div b

idiv  jsr   isig  ; zadbaj o znak
    ldx   inta
    ldy   inta+1
_dv1  sec
    txa
    sbc   intb  ; a := a - b
    tax
    tya
    sbc   intb+1
    tay
    bcc   _dv2
    inc   intc  ; c := c + 1
    bne   _dv1
    inc   intc+1
    bne   _dv1  ; (jmp)
_dv2  stx   inta
    sty   inta+1
    lda   ints  ; zadbaj o znak
    bmi   ineg
    rts

Prosto i zwięźle. Przy okazji możemy napisać procedurę obliczającą resztę z dzielenia.

  c := a mod b

imod  lda   inta+1 ; zapamiętaj
    php       ; znak a
    jsr   idiv  ; podziel
    jsr   iadd  ; dodaj
    plp       ; jeśli znak "-"
    bmi   ineg  ; to zaneguj
    rts       ; wynik...

Oczywiście, jest ona zupełnie zbyteczna, pokazuje tylko jak to zrobić. Po wywołaniu procedury dzielenia wystarczy wywołać dodawanie, a wynikowi nadać znak dzielnej...

Dzielenie tym sposobem jest bardzo wolne, jednak spełnia swoje zadanie. Nawet jeżeli ktoś napisałby superszybką procedurę dzielenia, to i tak mnożenie jest szybsze (a przecież dzielenie to mnożenie przez odwrotność, więc przy obliczeniach stałopozycyjnych można zastosować tablicę i mnożyć...).