Start | Super Packer | Atari Graphics Studio | Graph2Font | Mads | MadPascal | YouTube http://madteam.atari8.info  
MEMBERS
PRODUCTIONS
S C E N E
G A M E S
T O O L S
V B X E
GRAPHICS
WORK IN PROGRESS
Bubble Shooter
HARDWARE
Snes2Joy / Pad4Aatari / TOM rev2
Sio2SD / Pajero
Sio2SD / Rocky
Stereo / Pajero
GTIA / Psychol
ANTIC + VBXE test
ARTICLES / MAGAZINES
DEMO EFFECTS
LINKS
   

Bewesoft
Skróć to!
Syzygy #8

tłumaczył: Lizard/Aids

Często pisząc programy w asemblerze nie zastanawiamy się nad ich długością. (Kto przejmuje się tym, że edytor ma 24999B na tekst zamiast 25000...)

Czasami jednak długość kodu może być istotna! Czy potraficie wskazać takie sytuacje? Np. procedura dla Basica na szóstej stronie będzie miała 257 bajtów, albo rezydentny sterownik drukarki podniesie MemLo na $2001 i w związku z tym wasz ulubiony edytor odmówi współpracy, czy też procedura ładująca megademo osiągnie długość $181 bajtów, a mamy tylko 3 boot sektory na dyskietce w podwójnej gęstości... To są właśnie te sytuacje, kiedy musimy sobie powiedzieć: "SKRÓĆ TO!!!"

Takich momentów jest znacznie więcej. Osobiście zetknąłem się z tym problemem przy pisaniu BW-DOSa. W tym artykule przedstawię własne doświadczenia jakie nabrałem obniżając MemLo w BW-DOSie.

Listingi przedstawione w tekście są w formacie ATMAS II. W lewej kolumnie umieszczone zostały przykładowe fragmentu programu, a w prawej ich krótsze odpowiedniki.

O PROBLEMIE OGÓLNIE

Najlepsze rezultaty podczas skracania programów osiąga się poprzez zmianę algorytmu. Inaczej mówiąc, należy przyjżeć się podprogramom, które mogą być wyłączone i spróbować napisać część programu w inny, lepszy sposób.

W momencie, gdy tą metodą skrócimy co się da, a nadal będziemy potrzebować kilku bajtów, należy użyć sztuczek opisanych poniżej. Triki te pozwolą zyskać zaledwie kilka bajtów, lecz użyte wielokrotnie w programie dają dość pokażny zysk! Zabiegi skracające kod uczynią program mniej czytelnym, lecz kto by się tym przejmował, oraz w większości przypadków spowolnią program.

Przed zastosownaniem moich trików należy sprawdzić, czy dadzą jakikolwiek rezult. Nie zapominajcie też, że samomodyfikujący się kod nie będzie działać w ROMie!

STOSUJ PODPROGRAMY!

Najprostszą metodą na skrócenie programu jest stosowanie procedur tak często jak to możliwe. Gdy dwa kawałki procedury wyglądają tak samo, a różnią się tylko jednym szczegółem, to dobrze jest umieścić taki kawałek w podprogramie. Nie bójcie się używać krótkich podprogramów! Np.:

 LDA #1  |    LDA #1
 CLC    |    JSR ADDIT
 ADC INDEX |    ...
 STA INDEX |    LDA #20
 ...    |    JSR ADDIT
 LDA #20  |    ...
 CLC    | ADDIT CLC
 ADC INDEX |    ADC INDEX
 STA INDEX |    STA INDEX
 ...    |    RTS

 (7 bajtów) | (5 plus 6 bajtów)

Po czterech wywołaniach procedury ADDIT zyskujemy 2 bajty na każde następne wywołanie.

ZMIENNE

Umieszczajcie jak najwięcej zmiennych na stronie zerowej. Zyskacie po jednym bajcie przy każdorazowym odwołaniu do zmiennej i dodatkowo nie trzeba używać starszego bajtu do określenia adresu takiej zmiennej.

Gdy na stronie zerowej brakuje już miejsca (co się zdaża bardzo często) nadal można zyskać dwa bajty:

  LDA #0  |   LDA #0
  STA VAR  |   STA VAR+1
  ...    |   ...
  LDA VAR  | VAR LDA #0
  STA $D01A |   STA $D01A
  ...    |
VAR DTA B(0) |

 (12 bajtów) | (10 bajtów)

Używając zmiennych jako flag można zaoszczędzić wiele miejsca używając tylko jednego bitu i obsługiwać ją poprzez rozkazy: LSR, ROR i BIT:

 * Zeruj flagę | * Zeruj flagę
    LDA #0 |  LSR FLAG
   LSR FLAG |
   STA FLAG |
* Ustaw flagę | * Ustaw flagę
    LDA #1 |  SEC
   STA FLAG |  ROR FLAG
* Testuj flagę | * Testuj flagę
   LDA FLAG |  BIT FLAG
   BNE LABEL |  BMI LABEL

  (12 bajtów) | (9 bajtów)

Zwróćcie uwagę, że pokazana metoda nie zmienia akumulatora, tak więc można zaoszczędzić jeszcze więcej miejsca usuwając rozkazy: PHA i PLA. Znacznik C będzie zmieniany po każdym ustawieniu/skasowaniu flagi.

SKOKI

Znając stan znaczników zastępujcie skoki bezwzględne (JMP) warunkowymi (B??). Oczywiście wtedy, gdy skok odbywa się gdzieś niedaleko:

   LDA TEXT,X  |    LDA TEXT,X
   ORA #$80   |    ORA #$80
   STA SCREEN,Y |    STA SCREEN,Y
   JMP LABEL  |    BMI LABEL
TEXT DTA C'Text!' | TEXT DTA C'Text!'
LABEL ...     | LABEL ...

    (16 bajtów) | (15 bajtów)

Nigdy nie używaj rozkazu RTS za JSR:

 JSR LABEL | JMP LABEL
   RTS |

 (4 bajty) | (3 bajty)

Gdy podprogram jest dostatecznie blisko, można zastosować skok warunkowy dla zyskania jednego bajtu, a jeśli to możliwe umieścić cały podprogram zamiast powyższego przykładu - zysk 4 bajtów!

Gdy adres skoku jest zbyt daleko by posłużyć się skokiem warunkowym (powyżej 127 bajtów), trzeba użyć skoku bezwzględnego, to jasne. Ale jeśli różnica pomiędzy adresem rozkazu skoku a adresem docelowym nie jest za duża dla dwóch skoków warunkowych (255 bajtów), można zaoszczędzić dodatkowo jeden bajt:

    CMP #1   |    CMP #1
    BNE LABEL1 |    BEQ LABEL3
    JMP LABEL2 |    ...
LABEL1 ...    |    RTS
    RTS    | LABEL3 BEQ LABEL2
LABELX ...    | LABELX ...
LABEL2 ...    | LABEL2 ...

    (8 bajtów) | (7 bajtów)

Wadą tej metody jest konieczność wystąpienia rozkazu RTS lub JMP pomiędzy skokami warunkowymi. Nie wszystko jednak stracone, gdy takiego rozkazu nie ma. Drugi skok należy wówczas wstawić w środek programu w miejscu, gdzie warunek zawsze będzie fałszywy:

    CMP #1   |    CMP #1
    BNE LABEL1 |    BEQ LABEL3
    JMP LABEL2 |    ...
LABEL1 ...    |    LDA #20
    LDA #20  | LABEL3 BEQ LABEL2
    STA VAR  |    STA VAR
    ...    |    ...
LABEL2 ...    | LABEL2 ...

   (11 bajtów) | (10 bajtów)

Do przeskoczenia pojedynczej instrukcji (tylko jedno lub dwubajtowej) nie używajcie skoków. Do tego można wykorzystać rozkaz BIT:

    CMP #1   |    CMP #1
    BNE LABEL1 |    BNE LABEL1
    INX    |    INX
    JMP LABEL2 |    DTA B($24)
LABEL1 DEX    | LABEL1 DEX
LABEL2 ...    |    ...

    (9 bajtów) | (7 bajtów)

PUT1  LDA #1   | PUT1  LDA #1
    BNE PUT  |    DTA B($2C)
PUT2  LDA #2   | PUT2  LDA #2
PUT  ...    | PUT  ...

    (6 bajtów) | (5 bajtów)

O co tu chodzi? Można powiedzieć, że pseudo rozkaz "DTA B($24)" powiadamia procesor by przeskoczył jeden bajt, a "DTA B($2C)" - dwa bajty. Tak naprawdę, procesor wykonuje w tym miejscu rozkaz BIT, którego operandem są przeskakiwane bajty. BIT zmienia tylko znaczniki N, V i Z.

OPERACJE NA SŁOWACH

Przy operacjach dodawania/odejmowania bajtu do/od słowa używajcie rozkazu INC/DEC do korekty starszego bajtu:

  LDA VAR  |    LDA VAR
  CLC    |    CLC
  ADC #20  |    ADC #20
  STA VAR  |    STA VAR
  LDA VAR+1 |    BCC LABEL
  ADC #0  |    INC VAR+1
  STA VAR+1 | LABEL ...

 (13 bajtów) | (11 bajtów)

  LDA VAR  |    LDA VAR
  SEC    |    SEC
  SBC #20  |    SBC #20
  STA VAR  |    STA VAR
  LDA VAR+1 |    BCS LABEL
  SBC #0  |    DEC VAR+1
  STA VAR+1 | LABEL ...

 (13 bajtów) | (11 bajtów)

Zwiększając/zmniejszając słowo o jeden również używajcie rozkazów INC/DEC:

  LDA VAR  |    INC VAR
  CLC    |    BNE LABEL
  ADC #1  |    INC VAR+1
  STA VAR  | LABEL ...
  LDA VAR+1 |
  ADC #0  |
  STA VAR+1 |

 (13 bajtów) | (6 bajtów)

  LDA VAR  |    LDA VAR
  SEC    |    BNE LABEL
  SBC #1  |    DEC VAR+1
  STA VAR  | LABEL DEC VAR
  LDA VAR+1 |
  SBC #0  |
  STA VAR+1 |

 (13 bajtów) | (8 bajtów)

Porównując słowa można stosować te same metody co przy odejmowaniu:

   LDA VAR1+1 |   LDA VAR1
   CMP VAR2+1 |   CMP VAR2
   BCC LOW  |   LDA VAR1+1
   BNE HIGH  |   SBC VAR2+1
   LDA VAR1  |   BCC LOW
   CMP VAR2  | HIGH ...
   BCC LOW  |
HIGH ...    |

  (14 bajtów) | (10 bajtów)

Można używać tego sposobu używając tylko znacznika C (mniejszy niż lub większy równy - BCC, BCS).

STAŁE

Ustawiając więcej niż jedną stałą można próbować używać jednobajtowych rozkazów INX, DEX, LSR, itp.:

  LDA #0  | LDX #0
  STA VAR1 | STX VAR1
  LDA #1  | INX
  STA VAR2 | STX VAR2

 (8 bajtów) | (7 bajtów)

  LDA #1  | LDA #1
  STA $30A | STA $30A
  LDA #0  | LSR
  STA $30B | STA $30B
  STA $309 | STA $309
  LDA #$80 | ROR
  STA $308 | STA $308

 (18 bajtów) | (16 bajtów)

Można też użyć wartości kończącej pętle:

   LDX #20   |   LDX #20
LOOP LDA TEXT,X  | LOOP LDA TEXT,X
   STA SCREEN,X |   STA SCREEN,X
   DEX     |   DEX
   BPL LOOP   |   BPL LOOP
   LDA #10   |   STX VAR2
   STA VAR1   |   LDA #10
   LDA #$FF   |   STA VAR1
   STA VAR2   |

   (19 bajtów) | (17 bajtów)


ZMIANA POJEDYNCZYCH BITÓW

Chcąc zmienić tylko poszczególne bity w bajcie możecie użyć poniższego triku:

  LDA VAR1 | LDA VAR1
  AND #$BC | EOR $D301
  STA VAR2 | AND #$BC
  LDA $D301 | EOR $D301
  AND #$43 | STA $D301
  ORA VAR2 |
  STA $D301 |

 (16 bajtów) | (13 bajtów)


PĘTLE

Przy prostych pętlach sterowanych rejestrami X lub Y usuwajcie rozkazy CPX i CPY:

   LDX #0  |   LDX #LEN-1
LOOP LDA SRC,X | LOOP LDA SRC,X
   STA DST,X |   STA DST,X
   INX    |   DEX
   CPX #LEN |   BPL LOOP
   BCC LOOP |

 (13 bajtów) | (11 bajtów)

Powyższy przykład ma sens tylko wtedy, gdy liczba przebiegów nie przekracza 128. Aby osiągnąć to samo dla liczby przebiegów do 255 można zastosować poniższy sposób:

   LDX #0  |   LDX #LEN
LOOP LDA SRC,X | LOOP LDA SRC-1,X
   STA DST,X |   STA DST-1,X
   INX    |   DEX
   CPX #LEN |   BNE LOOP
   BCC LOOP |

  (13 bajtów) | (11 bajtów)

No dobrze, ale co zrobić, kiedy licznik może być tylko zwiększany z powodu nakładania się na siebie żródłowego i docelowego obszaru pamięci? Przyjrzyjmy się temu:

   LDX #0  | OF  EQU 256-LEN
LOOP LDA SRC,X |   LDX #OF
   STA DST,X | LOOP LDA SRC-OF,X
   INX    |   STA DST-OF,X
   CPX #LEN |   INX
   BCC LOOP |   BNE LOOP

  (13 bajtów) | (11 bajtów)

Jest jeszcze dużo innych konstrukcji pętli.

PARAMETRY ZA ROZKAZEM JSR

Gdy podprogram wywoływany jest wielokrotnie, wygodnie jest umieszczać parametry dla niego za jego wywołaniem. Dobrze znanym przykładem jest procedura wypisująca informacje:

PRINT PLA
   STA VAR
   PLA
   STA VAR+1
PRT2 INC VAR
   BNE PRT3
   INC VAR+1
PRT3 LDY #0
   LDA (VAR),Y
   BEQ PRT4
   JSR PUTCHAR
   JMP PRT2
PRT4 LDA VAR+1
   PHA
   LDA VAR
   PHA
   RTS

VAR jest dwubajtową zmienną na stronie zerowej, a PUTCHAR - podprogramem wypisującym jeden znak. Wywołanie PRINT może wyglądać na przykład tak:

  JSR PRINT
  DTA C'To będzie wyświetlony tekst!''
  DTA 0

Nie tylko tak długie parametry jak teksty można umieszczać za JSR-em:

  LDA #155 | JSR PUT
  JSR PUT | DFB 155

 (5 bajtów) | (4 bajty)

Ponieważ podprogram, do którego przekazuje się parametry tą metodą będzie dosyć długi, to należy użyć takiego wywołania wielokrotnie dla uzyskania efektu. Aby to jeszcze trochę skrócić, wynalazłem następujący podprogram (od tł.: w prawej kolumnie umieszczono krótszą wersję prezentowanego przez Bewesofta podprogramu):

GETSTK STX XSAVE  | GETSTK STX XSAVE
    STY YSAVE  |    STY YSAVE
    TSX     |    TSX
    INX     |    INC $103,X
    INX     |    LDA $103,X
    INX     |    TAY
    INC $100,X |    BNE GST2
    LDA $100,X |    INC $104,X
    INX     | GST2  LDA $104,X
    TAY     |    STA GST3+2
    BNE GST2  | GST3  LDA $FF00,Y
    INC $100,X |    LDY YSAVE
GST2  LDA $100,X |    LDX XSAVE
    STA GST3+2 |    RTS
GST3  LDA $FF00,Y |
    LDY YSAVE  |
    LDX XSAVE  |
    RTS     |

    (39 bajtów) | (35 bajtów)

Dzięki tej procedurze można otrzymać duży zysk pamięci, jeśli z parametrów za JSR korzysta więcej podprogramów. Zachowywanie rejestrów indeksujących można pominąć jeżeli ich zawartość nie jest potrzebna. Użycie powyższego podprogramu będzie wyglądać następująco:

  JSR PUT
  DTA 155
  ...
  ...
PUT JSR GETSTK

* Parametr zwracany w akumulatorze...

  ...

  RTS

Dla przykładu procedura PRINT będzie wyglądać Teraz tak:

PRT2 JSR PUTCHAR
PRINT JSR GETSTK
   TAY
   BNE PRT2
   RTS

UNIWERSALNA PROCEDURA KOPIUJĄCA

Z zastosowaniem wyżej przedstawionego GETSTK można napisać inne procedury czyniące programy krótszymi - uniwersalną procedurę kopiującą. Spójrzmy na coś takiego:

UC1  STA VAR-252,Y
   DTA B($2C)
UCOPY LDY #251
   JSR GETSTK
   INY
   BNE UC1
   TAY
UC2  DEY
   LDA (VAR),Y
   STA (VAR+2),Y
   TYA
   BNE UC2
   RTS

Na stronie zerowej należy umieścić czterobajtową zmienną VAR. A oto jak stosować powyższą procedurę:

   LDX #LEN  | JSR UCOPY
LOOP LDA SRC-1,X | DTA A(SRC,DST)
   STA DST-1,X | DTA B(LEN)
   DEX     |
   BNE LOOP  |

   (11 bajtów) | (8 bajtów)

Aby osiągnąć zysk należy użyć wielokrotnie procedury UCOPY (i GETSTK). Myślę, że nie powinno być kłopotów ze znalezieniem zastosowania dla tych procedur w dużych programach. Podprogramem UCOPY można nawet zastąpić kopiowanie pojedynczego słowa:

  LDA SRC  | JSR UCOPY
  STA DST  | DTA A(SRC,DST)
  LDA SRC+1 | DTA B(2)
  STA DST+1 |

 (12 bajtów) | (8 bajtów)

Uwaga: w przypadku, gdy ilość wywołań UCOPY jest zbyt mała, aby uzyskać jakikolwiek zysk, można nadal zaoszczędzić jeden bajt - porównajcie lewe kolumny ostatniego i przedostatniego przykładu... UCOPY może być użyta do ustawiania wartości stałych:

  LDA #1  |    JSR UCOPY
  STA DST  |    DTA A(LABEL,DST)
  LDA #15  |    DTA 2
  STA DST+1 |    ...
       | LABEL DTA 1,15

 (10 bytes) | (10 bytes)

Cóż... Zgadza się, nie ma żadnego zysku. Lecz, gdy potrzebujesz te same zmienne wielokrotnie...

Inną zaletą UCOPY jest zerowanie akumulatora oraz rejestru Y i ustawienie znacznika Z. Dzięki temu zawartością rejestrów można od razu wyzerować jakąś komórkę pamięci, a stan znacznika Z wykorzystać do skoku warunkowego zamiast bezwzględnego. Zawartość rejestru Y można użyć jako wartości początkowej licznika pętli. Oprócz tego UCOPY nie zmienia rejestru X.

Czas na konkluzje. Sposobów na skrócenie kodu jest bardzo dużo. Można do tego użyć bardziej zwariowanych metod, np.: pobierać kod rozkazu z tablicy i umieszczać go w bardziej uniwersalnym podprogramie. Zmieniać BCS na LDA pojedynczym INCem. Użyć rozkazu BRK (tylko jeden bajt!) do częstego wywoływania procedur lub umieścić numer funkcji za rozkazem BRK (dwa bajty zamiast trzech dla JSR). I tak dalej...

Bewesoft

Od tłumacza-konsultanta Lizarda:

Korzystanie z rozkazu BRK jest możliwe lecz niesie pewne ograniczenia:

 • należy mieć pewność, że w trakcie wykonywania tego rozkazu nie wystąpi przerwanie sprzętowe,

 • z powodu złego adresu odkładanego na stos rozkaz ten traktować należy jako dwubajtowy.

 •  

  madteam.atari8.info © MadTeam, hosted: www.atari8.info